LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Aprašymas:
1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls

Signatūra Archyvo antraštė
LMD
LMD I LMD I (Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai, I-asis fondas)
LMD II LMD II (Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai, II-asis fondas)
LMD III LMD III (Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai, III-asis fondas)
LMD I 1 Simono Daukanto rankraštis (Simono Stanevičiaus knygos „Dainos Žemaičių“, 1829, nuorašas)
LMD I 2 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys
LMD I 3 Jurgio Strungio tautosakos rinkinys
LMD I 4 Kazio Aglinsko dainų rinkinys
LMD I 5 Stasio Brašiškio dainų rinkinys
LMD I 6 Kazimiero Būgos tautosakos rinkinys
LMD I 7 K. Gudelio dainų rinkinys
LMD I 8 Kazimiero Juodvalkio tautosakos rinkinys
LMD I 9 Jono Mickeliūno tautosakos rinkinys
LMD I 10 Lauryno Ivinskio perrašytos dainos iš Motiejaus Valančiaus knygos „Palangos Juzė“
LMD I 11 S. Franckevičiaus-Aleksoto tautosakos rinkinys
LMD I 12 Kazimiero Ladygos tautosakos rinkinys
LMD I 13 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 14 Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys
LMD I 16 Petro Markuzo dainų rinkinys
LMD I 17 Jono Mickeliūno dainų rinkinys
LMD I 18 Konstantino Narkevičiaus dainų rinkinys
LMD I 19 Juliaus Abraičio-Sėjiko dainų rinkinys
LMD I 21 Kosto Kalinausko – Vytauto Ainio dainų rinkinys
LMD I 22 Antano Žemaičio dainų rinkinys
LMD I 23 Bronislovo Miknevičiaus – Balandėlių Mylėtojo dainų rinkinys
LMD I 24 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys
LMD I 25 Leukadijos S. dainų rinkinys
LMD I 26 Andriaus Pučiuliausko-Pučiutės dainų rinkinys
LMD I 27 Piščiko dainų rinkinys
LMD I 28 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 29 Kazimiero Juodvalkio dainų rinkinys
LMD I 30 [Jono Mickeliūno] dainų rinkinys
LMD I 31 Jono Krikščiūno-Jovaro tautosakos rinkinys
LMD I 32 Antano Baniulio dainų rinkinys
LMD I 33 Matulaičio dainų rinkinys
LMD I 34 O. Pociukoniutės dainų rinkinys
LMD I 35 K. Bitiko dainų rinkinys
LMD I 36 V. Želvio dainų rinkinys
LMD I 37 Jono Norvaišo dainų rinkinys
LMD I 38 Vlado Karoso dainų rinkinys
LMD I 39 Vinco Muraškos dainų rinkinys
LMD I 40 I. Radušytės tautosakos rinkinys
LMD I 41 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 42 Petro Strepeko dainų rinkinys
LMD I 43 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio ir Jono Miglino tautosakos rinkinys
LMD I 44 Vaclovo Raginio tautosakos rinkinys
LMD I 45 Marytės Čenytės tautosakos rinkinys
LMD I 46 Juozo Šlepečio dainų rinkinys
LMD I 47 Simono Daukanto dainų rinkinio nuorašas
LMD I 48 Juozo Kudarausko dainų rinkinys
LMD I 49 Andriaus Pučuliausko-Pučiutės dainų rinkinys
LMD I 50 Juozapo Grauželio dainų rinkinys
LMD I 51 Lauryno Ivinskio dainų rinkinys
LMD I 52 Antano Baniulio dainų rinkinys
LMD I 53 Pranciškaus Jacevičiaus dainų rinkinys
LMD I 54 Simono Daukanto tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 55 Kazimiero Gineičio dainų rinkinys
LMD I 56 J. Skirpstaus dainų rinkinys
LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys
LMD I 58 P. Mockevičiaus dainų rinkinys
LMD I 59 Naminio Kiškio dainų rinkinys
LMD I 60 Petro Šalčiaus dainų rinkinys
LMD I 61 Vlado Karoso dainų rinkinys
LMD I 62 J. Patašiaus dainų rinkinys
LMD I 63 Petro Būtėno dainų rinkinys
LMD I 64 Juliaus Janonio dainų rinkinys
LMD I 65 Perkūnėlio ir A. Straukytės dainų rinkinys
LMD I 66 Felikso Krikščiūno dainų rinkinys
LMD I 67 Broniaus Švagždžio dainų rinkinys
LMD I 68 Mečiaus Markauskio dainų rinkinys
LMD I 69 Adomo Trečioko ir I. Trečioko dainų rinkinys
LMD I 70 Petro Šalčiaus dainų rinkinys
LMD I 71 Petro Vaičiūno dainų rinkinys
LMD I 72 Mykolo [Ksavero] Miežinio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 73 Edvardo Savickio dainų rinkinys
LMD I 74 Zigmanto Pakalnio dainų rinkinys
LMD I 75 Aleksandro Praškevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 77 Petro Kananavičiaus-Erdvo dainų rinkinys
LMD I 78 Povilo Buzo dainų rinkinys
LMD I 79 Kas. Bajoro dainų rinkinys
LMD I 80 Jono Milašiaus dainų rinkinys
LMD I 81 Simono Daukanto vestuvinių raudų ir dainų rinkinio nuorašas
LMD I 82 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 83 Pranciškaus Paulausko (Franciszka Pawlowskiego) dainų rinkinys
LMD I 84 Barono dainų rinkinio nuorašas
LMD I 85 P. Micevičiaus dainų rinkinys
LMD I 87 Al. Spudo ir A. Saurusaičio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 88 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 89 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 90 Eduardo Volterio dainų rinkinys
LMD I 91 Konstanto Daukanto pasakų rinkinys
LMD I 92 Liudytės Dulskiūtės pasakų rinkinys
LMD I 93 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 94 Adomo Kuosos pasakų rinkinys
LMD I 95 Bronislovo Miknevičiaus – Balandėlių Mylėtojo tautosakos rinkinys
LMD I 96 Petro Veblauskio pasakų rinkinys
LMD I 97 Kas. Bajoro tautosakos rinkinys
LMD I 98 Lauryno Ivinskio pasakų rinkinys
LMD I 99 Pautienio pasakų rinkinys
LMD II 1 Mato Untulio ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD II 2 Jono Bagdonavičiaus tautosakos rinkinys
LMD II 4 J. Krušo dainų rinkinys
LMD II 6 Felikso Miškinio tautosakos rinkinys
LMD II 7 St. Jakavičiaus tautosakos rinkinys
LMD II 8 Mokyotjo Vlado Šiekštelės tautosakos rinkinys
LMD II 9 Antano Ulazo tautosakos rinkinys
LMD I 100 Antano Vailoko pasakų rinkinys
LMD I 101 Marės Ulevičiūtės pasakų rinkinys
LMD I 102 Noraus pasakų rinkinys
LMD I 103 Juozapo Grauželio tautosakos rinkinys
LMD I 104 Nežinomo užrašytojo pasakų rinkinys
LMD I 105 Jono Rudzevičiaus ir kitų rinkėjų tautosakos rinkinys
LMD I 106 Nežinomo užrašytojo pasakų rinkinys
LMD I 107 Jono Rudzevičiaus pasakų rinkinys
LMD I 108 Mikalojaus Akelaičio tautosakos rinkinys
LMD I 109 Mikulio tautosakos rinkinys
LMD I 110 Stanaičio pasakų rinkinys
LMD I 111 A. Lingio tautosakos rinkinys
LMD I 112 Jono Mačio pasakų rinkinys
LMD I 113 Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys
LMD I 114 Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys
LMD I 115 Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys
LMD I 117 Jono Rudzevičiaus pasakų rinkinys
LMD I 118 Juozo Žiugždos pasakų rinkinys
LMD I 119 Stanaičio tautosakos rinkinys
LMD I 120 Juozo Gustaičio pasakų rinkinys
LMD I 121 Jono Žiliaus (Žilinsko) pasakų rinkinys
LMD I 122 Jono Mačio pasakų rinkinys
LMD I 123 Veiverių mokytojų seminarijos mokinių B. Talavičiaus, Juozo Mašanausko, M. Katiliaus, I. Paltinavičiaus, P. Leverio, M. Sabo pasakų rinkinys
LMD I 124 Povilo Urtakio, Povilo Radausko, Jurgio Razgaičio, Teklos Žilvičiukės tautosakos rinkinys
LMD I 125 Mykolo Bagdono tautosakos rinkinys
LMD I 126 Juozapo Žiugždos pasakų rinkinys
LMD I 127 Juozo Grabausko pasakų rinkinio nuorašas
LMD I 128 Motiejaus Vitkausko pasakų rinkinys
LMD I 129 Pranciškaus Ambrazo pasakų rinkinys
LMD I 130 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 131 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 132 Dominiko Maminio pasakų rinkinys
LMD I 133 Vinco Basanavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 134 Jurgio Stokaus pasakų rinkinys
LMD I 135 Jono Basanavičiaus pasakų rinkinys
LMD I 136 Felikso Krikščiūno pasakų rinkinys
LMD I 137 Prano Veiverio pasakų rinkinys
LMD I 138 A. Zalieckio-Vėjo brolio pasakų rinkinys
LMD I 139 Kazimiero Būgos užrašyti tautosakos kūriniai, skelbti E. Volterio „Lietuviškoje chrestomatijoje“
LMD I 141 Juozo Švirmicko pasakų rinkinys
LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 143 Petro Šalčiaus pasakų rinkinys
LMD I 144 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys
LMD I 145 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys
LMD I 146 Mokytojo Antano Matlaševičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 147 Juozo Grauželio ir Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 149 Stasio Brašiškio tautosakos rinkinys
LMD I 150 Karolinos Gelažiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 151 Jono Nanartavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 152 Piščiko tautosakos rinkinys
LMD I 153 Vinco Basanavičiaus (?) tautosakos rinkinys
LMD I 154 Vlado Natkevičiaus-Parausvinio tautosakos rinkinys
LMD I 155 Antano Bajoryno tautosakos rinkinys
LMD I 156 Kosto Stikliaus tautosakos rinkinys
LMD I 157 Prutenio tautosakos rinkinys
LMD I 158 J. D. Taunio tautosakos rinkinys
LMD I 159 Petro Šalčiaus tautosakos rinkinys
LMD I 160 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 162 J. P. Utenų oracijų rinkinys
LMD I 163 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 164 Jono Jablonskio tautosakos rinkinys
LMD I 165 Vincento Ordovskio tautosakos rinkinys
LMD I 166 Nežinomo užrašytojo oracijų rinkinys
LMD I 167 Nežinomo užrašytojo oracijų rinkinys
LMD I 168 Nežinomo užrašytojo oracijų rinkinys
LMD I 169 Kunigo Vinco Kurtinaičio oracijų rinkinys
LMD I 170 Nežinomo užrašytojo oracijų rinkinys
LMD I 171 Jokūbo Pelaičio tautosakos rinkinys
LMD I 172 Mečislovo Davainos-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 173 Bronislovo Miknevičiaus-Balandėlių Mylėtojo tautosakos rinkinys
LMD I 174 Panernacki Zygm. tautosakos rinkinys
LMD I 176 J. Vanago tautosakos rinkinys
LMD I 177 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 178 I. Kelmelio tautosakos rinkinys
LMD I 179 Leono Vaiciekausko tautosakos rinkinys
LMD I 180 Mato Untulio tautosakos rinkinys
LMD I 181 Juozo Rasiulio tautosakos rinkinys
LMD I 182 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 183 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 184 Vlado Šiekštelės tautosakos rinkinys
LMD I 185 Vincento Bakučio tautosakos rinkinys
LMD I 186 Jono Norkaus tautosakos rinkinys
LMD I 187 A. Stanelio tautosakos rinkinys
LMD I 188 Kosto Kalinausko – Vytauto Ainio tautosakos rinkinys
LMD I 189 Kosto Miškinio ir Julijonos Maminskaitės tautosakos rinkinys
LMD I 190 Andriaus Pučuliausko-Pučiutės, Jono Petraičio ir Pranio Karnausko tautosakos rinkinys
LMD I 191 Jokūbo Pelaičio ir Juozo Palionio tautosakos rinkinys
LMD I 192 Felikso Krikščiūno tautosakos rinkinys
LMD I 193 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir D. Čižiko tautosakos rinkinys
LMD I 194 Mato Untulio ir Agotos Bielinytės tautosakos rinkinys
LMD I 195 Kunigo Jono Reitelaičio ir nežinomo tautosakos užrašytojo rinkinys
LMD I 196 Benedikto Jamanto ir Basio tautosakos rinkinys
LMD I 197 Petro Marecko tautosakos rinkinys
LMD I 198 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Stasio Bukausko tautosakos rinkinys
LMD I 200 Prano Šivickio-Mildos ir mokytojo Vlado Šiekštelės ir jo mokinių tautosakos rinkinys
LMD I 201 Marytės Čenytės ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 202 Roko Šliūpo tautosakos rinkinys
LMD I 203 Elenos Jurgelevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 204 Prano Muralio ir Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys
LMD I 205 Įvairių užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD I 206 Onos Guobytės tautosakos rinkinys
LMD I 207 Kazimiero Šneiderio, Vlado Gailiūno ir Jono Jakštos tautosakos rinkinys
LMD I 209 Kazimiero Skerniavičiaus, Liudvikos Didžiulienės ir Mėčio Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinys
LMD I 210 Antano Dailidės-Jaunučio ir Juozo Petraičio tautosakos rinkinys
LMD I 211 Jono Norkaus tautosakos rinkinys
LMD I 212 Juozo Brazausko ir Jono Jurkšto tautosakos rinkinys
LMD I 213 Elenos Jasiulionienės ir Prano Narvydo tautosakos rinkinys
LMD I 214 Igno Rimkūno ir Ig. Briedžio tautosakos rinkinys
LMD I 215 Jono Krikščiūno-Jovaro tautosakos rinkinys
LMD I 216 V. Laurinaičio ir Perkūnėlio tautosakos rinkinys
LMD I 217 A. Bukėno ir Stanaičio tautosakos rinkinys
LMD I 218 Ad. Žukauskio (Žukausko) ir Kazimiero Pac-Pamarneckio tautosakos rinkinys
LMD I 219 Jurgio Strungio tautosakos rinkinys
LMD I 220 F. Mikšio-Varnėno tautosakos rinkinys
LMD I 221 J. Šikšniaus tautosakos rinkinys
LMD I 222 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys
LMD I 223 Juliaus Abraičio-Sėjiko tautosakos rinkinys
LMD I 224 Nežinomo užrašytojo patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 225 P. Sudario-Byvainės Driskio ir J. Sudario-Luokiškio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 226 Simono Daukanto tautosakos rinkinys
LMD I 227 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys
LMD I 228 Edvardo Savickio tautosakos rinkinys
LMD I 229 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Jono Basanavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 230 Andriaus Pučiuliausko-Pučiutės tautosakos rinkinys
LMD I 231 Perkūnėlio tautosakos rinkinys
LMD I 232 Nežinomų užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD I 233 J. Skirpstaus tautosakos rinkinys
LMD I 234 Nežinomų užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD I 235 Vlado Karoso tautosakos rinkinys
LMD I 236 Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 237 K. Gurauskio ir I. Gurauskio tautosakos rinkinys
LMD I 238 S. Franckevičaus-Aleksoto tautosakos rinkinys
LMD I 239 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 240 Kunigo Kazimiero Maciaus tautosakos rinkinys
LMD I 241 Pranciškaus Jacevičiaus, Juozo Tumo-Vaižganto ir Kazimiero Maciaus tautosakos rinkinys
LMD I 242 P. Rimkaus ir Kazimiero Venckaus tautosakos rinkinys
LMD I 243 Jurgio Krikščiūno mįslių rinkinys
LMD I 244 Pautenio ir Kazimiero Gineičio tautosakos rinkinys
LMD I 245 Kazimiero Gineičio mįslių rinkinys
LMD I 246 Silvestro Pašakarnio-Daglio tautosakos rinkinys
LMD I 247 Felikso Krikščiūno tautosakos rinkinys
LMD I 248 Jurkšos tautosakos rinkinys
LMD I 249 Jono Krikščiūno-Jovaro tautosakos rinkinys
LMD I 250 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys
LMD I 251 P. Raudos-Trimito tautosakos rinkinys
LMD I 252 Petro Veblauskio mįslių rinkinys
LMD I 253 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 254 Anelės Bielinienės tautosakos rinkinys
LMD I 255 Petro Kananavičiaus-Erdvo tautosakos rinkinys
LMD I 257 Domino Kizlausko, Juozo Grabausko, Juozo Lazausko, Vlado Natkevičiaus ir Br. Bumšos tautosakos rinkinys
LMD I 261 Martyno Bacevičiaus ir nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 262 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys
LMD I 263 Petro Šalčiaus tautosakos rinkinys
LMD I 265 Marcelino Šikšnio tautosakos rinkinys
LMD I 266 Piščiko tautosakos rinkinys
LMD I 267 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Vincento Bakučio tautosakos rinkinys
LMD I 269 Vlado Natkevičiaus–Parausvinio tautosakos rinkinys
LMD I 270 Jono Žilinsko tautosakos rinkinys
LMD I 271 Bronės Dabužinskaitės tautosakos rinkinys
LMD I 272 Mokytojo M. Gudėno tautosakos rinkinys
LMD I 273 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys
LMD I 274 B. Čepulionio tautosakos rinkinys
LMD I 275 Mokytojo Jono Varnos tautosakos rinkinys
LMD I 276 Juozapo Stasiulio tautosakos rinkinys
LMD I 277 Marytės Karužaitės tautosakos rinkinys
LMD I 278 Jono Miglino tautosakos rinkinys
LMD I 279 P. Aleksandravičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 280 Vlado Natkevičiaus-Parausvinio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 281 Kunigo Jono Reitelaičio tautosakos rinkinys
LMD I 282 [Pušaitės-Sveikauskytės] patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys
LMD I 284 Nežinomo užrašytojo patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 285 Jono Pakalniškio ir Anso Bruožio-Klaipėdiškio tikėjimų rinkinys
LMD I 286 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 287 Petro Kelmelio tautosakos rinkinys
LMD I 288 Jono Lydeikio sakmių rinkinys
LMD I 289 Mokytojo Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 290 Mokinio Kazimiero Čibiro tautosakos rinkinys
LMD I 292 Saliamono Banaičio pasakų rinkinys
LMD I 293 Igno Jonyno pasakų rinkinys
LMD I 294 Kazimiero Būgos, Adomo Varno ir Mato Untulio tautosakos rinkinys
LMD I 295 Antano Žymanto ir Povilo Višinskio pasakų rinkinys
LMD I 296 Juozo Tumo-Vaižganto pasakų rinkinys
LMD I 297 Martino Grošino pasakų rinkinys
LMD I 298 [Adalberto Bezzenbergerio ir Viliaus Kalvaičio] pasakų rinkinys
LMD I 299 Vinco Sinkevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 300 Rapolo Remeikos pasakų rinkinys
LMD I 301 Ignato-Stanislovo Augustinavičiaus ir Teklės Augustinavičiūtės pasakų rinkinys
LMD I 302 Broniaus Kaminsko tautosakos rinkinys
LMD I 303 Prano Šivickio-Mildos pasakų rinkinys
LMD I 304 Jono Norkaus tautosakos rinkinys
LMD I 305 Ignaco Petraičio tautosakos rinkinys
LMD I 306 Įvairių užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD I 308 Nežinomo užrašytojo garsų pamėgdžiojimų, jausmažodžių rinkinys
LMD I 309 Nežinomo užrašytojo mįslių rinkinys
LMD I 310 Dominyko Balvočiaus ir Kosto Stikliaus pasakų rinkinys
LMD I 311 Prano Šivickio-Mildos pasakų rinkinys
LMD I 312 Jono Viskožkos sakmių ir pasakų rinkinys
LMD I 313 Vinco B. Puko pasakų rinkinys
LMD I 314 Juozo Grajausko pasakų rinkinys
LMD I 315 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys
LMD I 316 Jurgio Elisono tautosakos rinkinys
LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 319 Juozo Lazausko (Lazauskučio) tautosakos rinkinys
LMD I 320 Juozo Tumo-Vaižganto tautosakos rinkinys
LMD I 321 Marės Ulevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 322 Prano Aidukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 323 A. Rucevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 327 Prano Narvydo tautosakos rinkinys
LMD I 328 Baltrušaičio tautosakos rinkinys
LMD I 329 I. Rago tautosakos rinkinys
LMD I 330 Gabrielės Petkevičaitės-Bitės tautosakos rinkinys
LMD I 331 Teklės Augustinavičiūtės-Tamošaitienės pasakų rinkinys
LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 333 Jurgio B. Jurkšaičio ir Karolio Čigelskio tautosakos rinkinys
LMD I 334 Vinco Zubrickio pasakų rinkinys
LMD I 336 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 339 Juozo Alinsko ir J. Patašiaus tautosakos rinkinys
LMD I 340 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys "Vestuvių dainos"
LMD I 342 Pranciškaus Jacevičiaus dainų rinkinys
LMD I 343 Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 344 Pranciškaus Juro dainų rinkinys
LMD I 345 K. Stiklelio dainų rinkinys
LMD I 346 Mikalojaus Akelaičio dainų rinkinys
LMD I 347 J. Lukošiaus dainų rinkinys
LMD I 348 Stasės Bieliauskytės dainų rinkinys
LMD I 349 A. Bukėno tautosakos rinkinys
LMD I 350 Dainų (talalinių) rinkinys
LMD I 351 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys
LMD I 352 Jackaus Sondecko, Juozo Žlabio, A. Kuliuko tautosakos rinkinys
LMD I 353 Petro Mažylio dainų rinkinys
LMD I 354 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 355 Žibutės tautosakos rinkinys
LMD I 356 A. Petraičio-Svirpliuko tautosakos rinkinys
LMD I 357 Jurgio Bertašiaus tautosakos rinkinys
LMD I 358 Tado Ivanausko tautosakos rinkinys
LMD I 359 Silvestro Pašakarnio-Jautro dainų rinkinys
LMD I 360 St. Almanovskio dainų rinkinys
LMD I 361 Aleksandro Pranskevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 362 Vandos Buragytės dainų rinkinys
LMD I 363 Jono Miglino dainų rinkinys
LMD I 364 Simono Daukanto tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 365 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 366 J. Mičiulio dainų rinkinys
LMD I 367 Kazimiero Žemaičio tautosakos rinkinys
LMD I 368 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
LMD I 369 Simono Daukanto dainų rinkinys
LMD I 370 Felikso Krikščiūno Lietuvos mokslų draugijai atsiųstas nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 371 Lauryno Ivinskio dainų rinkinys
LMD I 372 Vinco Zubrickio ir Prano Viriko dainų rinkinys
LMD I 374 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 375 Jono Jakštos dainų rinkinys
LMD I 376 Augustino Baranausko dainų rinkinys
LMD I 377 Akelevičiaus dainų rinkinys
LMD I 378 Juliaus Janonio tautosakos rinkinys
LMD I 379 Vincento Bakučio dainų rinkinys
LMD I 382 Mato Untulio dainų rinkinys
LMD I 383 Vinco Žemaičio tautosakos rinkinys
LMD I 384 Jono Pikčilingio dainų rinkinys
LMD I 385 Jono Nomeikos tautosakos rinkinys
LMD I 386 Lasevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 387 E. Butkaitės dainų rinkinys
LMD I 388 V. Kauzos dainų rinkinys
LMD I 389 Jono Juozo Palukaičio dainų rinkinys
LMD I 390 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) dainų rinkinys
LMD I 391 Matkevičiūtės dainų rinkinys
LMD I 392 Kazio Duodos tautosakos rinkinys
LMD I 393 Mykolo Tijūnėlio dainų rinkinys
LMD I 394 Jadvygos Čenytės dainų rinkinys
LMD I 395 Agotos Mackevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 396 M. Paškevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 397 M. Zabielytės tautosakos rinkinys
LMD I 398 E. Gaidytės tautosakos rinkinys
LMD I 399 Genovaitės Gylytės tautosakos rinkinys
LMD I 400 V. Čepulytės tautosakos rinkinys
LMD I 401 P. Bizokaitės ir I. Mackevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 402 Jono Jakštos dainų rinkinys
LMD I 403 Adolfo Švambario tautosakos rinkinys
LMD I 404 Jono Basanavičiaus Garliavos apylinkėse užrašytos dainos
LMD I 405 Jono Šliūpo tautosakos rinkinys
LMD I 406 Aleksandro Bandzevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 408 Jono Mačiaus karo dainų rinkinys. Dainų rinkinys iš Jurgio Zauerveino palikimo
LMD I 409 P. Mackaus dainų rinkinys
LMD I 410 M. Bigelio tautosakos rinkinys
LMD I 411 Kamilos Krupavičiūtės dainų rinkinys
LMD I 412 A. Masaičiūtės dainų rinkinys
LMD I 413 Valerijono Ažukalnio–Zagursko eilėraščių rankraštis
LMD I 414 Jono Zoko tautosakos rinkinys
LMD I 415 Juozo Jarašiaus dainų rinkinys
LMD I 416 Juozo Stankevičiaus dainų rinkinys
LMD I 417 Kozerio ir Kazimiero Sidabro tautosakos rinkinys
LMD I 418 J. Marčiulionio dainų rinkinys
LMD I 419 Jackaus Sondecko, E. Butkaitės ir Petro Kananavičiaus-Erdvo tautosakos rinkinys
LMD I 420 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Petro Kurkulio tautosakos rinkinys
LMD I 421 Lauryno Ivinskio ir J. Putkio tautosakos rinkinys
LMD I 422 Julijonos Maminskaitės dainų rinkinys
LMD I 423 Jono Kardelio dainų rinkinys
LMD I 424 Juozo Stonio ir Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinys
LMD I 426 Vincento Leipaus tautosakos rinkinys
LMD I 431 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 432 Kazio Petronio dainų rinkinys
LMD I 434 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 435 Juozapo Smilgos dainų rinkinys
LMD I 436 Jono Pakalniškio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 437 Prano Aidukaičio ir Petro Mažylio (Dievo Muzikanto) dainų rinkinio nuorašas
LMD I 438 Jono Basanavičiaus dainų rinkinio nuorašas
LMD I 439 Anelės Maslauskaitės dainų rinkinys
LMD I 440 Stanislovo Grigiškio dainų rinkinys
LMD I 441 P. Micevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 442 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys
LMD I 443 Petro Mažylio (Dievo Muzikanto) dainų rinkinys
LMD I 444 Edvardo Jatulio dainų rinkinys
LMD I 445 Kunigo J. Skarupsko (Skarupskio) dainų rinkinys
LMD I 446 Marytės Čenytės dainų rinkinys
LMD I 447 Edvardo Savickio dainų rinkinys
LMD I 448 Antano Naujokaičio-Kiliuko tautosakos rinkinys
LMD I 449 Petro Narkūno dainų rinkinys
LMD I 450 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 451 Onos Guobytės dainų rinkinys
LMD I 452 Zigmo Sabaliausko dainų rinkinys
LMD I 453 Kunigo Juozapo Žiogo dainų rinkinys (2 sąsiuvinys)
LMD I 454 Petro Balio dainų rinkinys
LMD I 455 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 456 Kazimiero Simanavičiaus (Simonavičiaus), Antano Nito ir Liudvikos Didžiulienės-Nitaitės rinkinys
LMD I 457 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 458 Vlado Šiekštelės ir jo mokinių rinkinys
LMD I 459 Mato Untulio tautosakos rinkinys
LMD I 460 K. Gurauskio tautosakos rinkinys
LMD I 461 K. Žukaus rinkinys
LMD I 462 Kunigo Kazimiero Žebrio rinkinys
LMD I 463 Pranciškaus Jacevičiaus rinkinys
LMD I 464 K. Drąsučio rinkinys
LMD I 468 [J.] Šliupavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 469 P. Jawtkiewicz'iaus tautosakos rinkinys
LMD I 470 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinys
LMD I 472 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 473 Adolfo Švambario (A. Chvambario) tautosakos rinkinys
LMD I 474 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 475 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 476 Kazio Mačio tautosakos rinkinys
LMD I 477 Stanislavos Paškevičienės (Poškuvienės) dainų rinkinys
LMD I 478 E. Palevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 479 Vinco Kadziausko tautosakos rinkinys
LMD I 480 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 481 Mykolo Sidario tautosakos rinkinys
LMD I 482 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys
LMD I 484 Vincento Bakučio tautosakos rinkinys
LMD I 485 Prano Nalivaikos, Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 486 Martyno Leipaus dainų rinkinys
LMD I 487 Vincento Jotkos tautosakos rinkinys
LMD I 488 Adolfo Švambario tautosakos rinkinys
LMD I 489 A. Konteikos dainų rinkinys
LMD I 490 Juozo Stankevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 493 Juozo Grabausko ir Juozo Brinevičiaus pasakų rinkinys
LMD I 494 Vinco Žemaituko tautosakos rinkinys
LMD I 495 Juozo Žiugždos pasakų rinkinys
LMD I 496 Noraus, Juozo Grabausko ir Grabauskaitės pasakų rinkinys
LMD I 497 Noraus pasakų rinkinys
LMD I 498 Motiejaus Vitkausko tautosakos rinkinys
LMD I 499 Juozo Švirmicko pasakų rinkinys
LMD I 500 Pranciškaus Ambraso tautosakos rinkinys
LMD I 501 Juozo Kazoko pasakų rinkinys
LMD I 502 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 503 Stanislovo Norkaus tautosakos rinkinys
LMD I 504 Martyno Leipaus pasakų rinkinys
LMD I 505 Jono Juozo Palukaičio ir nežinomo užrašytojo pasakų rinkinys
LMD I 506 Vincento Jotkos pasakų rinkinys
LMD I 507 Petro Narkūno pasakų rinkinys
LMD I 509 Vincento Leipaus ir Kazimiero Sidabro pasakų rinkinys
LMD I 510 Jono Juozo Palukaičio pasakų rinkinys
LMD I 511 Jackaus Sondecko užrašyta sakmė
LMD I 513 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) ir Jono Miglino tautosakos rinkinys
LMD I 514 Kunigo Tamošiaus Senkaus-Senkausko pasakų rinkinys
LMD I 515 Jono Stašio pasakų rinkinys
LMD I 517 Marcelios Kubilytės tautosakos rinkinys
LMD I 518 Salomėjos Jasiukonytės pasakų rinkinys
LMD I 519 P. Sinkevičiaus pasakų rinkinys
LMD I 520 Elenos Janušytės tautosakos rinkinys
LMD I 522 Katrinos Žukelytės pasakų rinkinys
LMD I 523 Stefanijos Pavlovičaitės pasakų rinkinys
LMD I 524 Salomėjos Jasiukonytės pasakų rinkinys
LMD I 525 Anso Bruožio tautosakos rinkinys
LMD I 526 Aleksandro Burbos tautosakos rinkinys
LMD I 527 Jono Zinio tautosakos rinkinys
LMD I 528 Genės Sabastinaitės tautosakos rinkinys
LMD I 529 Kunigo Antano Tatarės tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 530 Jono Nabago tautosakos rinkinys
LMD I 531 Petro Balio tautosakos rinkinys
LMD I 532 Ad. Žukauskio (Žukausko) sakmių rinkinys
LMD I 534 Juozo Panavo tautosakos rinkinys
LMD I 535 Nežinomo užrašytojo pasakų rinkinys
LMD I 536 Juozo Snarsko pasakų rinkinys
LMD I 537 B. Verkelytės tautosakos rinkinys
LMD I 538 J. Uškevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 540 G. Kisielytės tautosakos rinkinys
LMD I 541 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 543 J. Abramavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 544 Vladės Kuzmickaitės pasakų rinkinys
LMD I 545 Juozo Adamavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 546 J.Činčiko tautosakos rinkinys
LMD I 547 Jonio Kažio tautosakos rinkinys
LMD I 548 Prano Nalivaikos tautosakos rinkinys
LMD I 549 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 550 Jurgio Elisono tautosakos rinkinys
LMD I 551 Kazimiero Skerniavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 552 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys
LMD I 553 Petro Kiero tautosakos rinkinys
LMD I 554 Stanislavos Paškevičienės tautosakos rinkinys
LMD I 555 Stanislovo Grigiškio tautosakos rinkinys
LMD I 556 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 557 Vlado Karoso tautosakos rinkinys
LMD I 558 Prano Uoselio tautosakos rinkinys
LMD I 559 Jurgio Vitkauskio tautosakos rinkinys
LMD I 560 Vincento Leipaus tautosakos rinkinys
LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 562 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 563 Juozo Gustaičio, A. Špoko-Kibirkštėlės ir kitų tautosakos užrašytojų rinkinys
LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 567 Jono Trumpulio ir Mato Jono Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 569 Juozo Bagdanavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 570 Kazio Sabo tautosakos rinkinys
LMD I 571 Stanislavos Paškevičienės (Paškievič) tautosakos rinkinys
LMD I 573 Kazimiero Skerniavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 575 Ignaco Audzevičiaus dainų rinkinys
LMD I 576 Jasaičio-Žinio tautosakos rinkinys
LMD I 577 Kunigo J. Skarupsko (Skarupskio) dainų nuorašai. Nuorašus padarė Mėčys Jurgelis-Anti-Ragutis
LMD I 578 A. Marcinkevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 579 Antano Baliulio tautosakos rinkinys
LMD I 580 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 581 Antano Buroko tautosakos rinkinys
LMD I 582 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 583 Teklės Musteikaitės tautosakos rinkinys
LMD I 584 Leono Panavo tautosakos rinkinys
LMD I 585 K. Jonio tautosakos rinkinys
LMD I 586 Konstanto Mackevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 587 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 588 Julijos Žymantienės-Žemaitės tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 589 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 591 St. Rokelytės tautosakos rinkinys
LMD I 592 Veronikos Pautienytės tautosakos rinkinys
LMD I 593 M. Galimsko tautosakos rinkinys
LMD I 594 Jono Čepulio tautosakos rinkinys
LMD I 595 Vandos Bielinytės tautosakos rinkinys
LMD I 596 J. Zabrockio tautosakos rinkinys
LMD I 597 Juozo Kuklio tautosakos rinkinys
LMD I 598 K. Ziminavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 599 Mokytojo Jono Varnos tautosakos rinkinys
LMD I 600 J. ir V. Subačių tautosakos rinkinys
LMD I 601 Kriščiūno tautosakos rinkinys
LMD I 602 Juozo Lazausko (Lazauskučio) tautosakos rinkinys
LMD I 603 J. Staugaičio tautosakos rinkinys
LMD I 604 Pusdešrio tautosakos rinkinys
LMD I 605 Marytės Francūzevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 606 J. Jankevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 607 Jono Kardelio tautosakos rinkinys
LMD I 608 J. Jankevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 609 Jono Šimukonio tautosakos rinkinys
LMD I 610 B. Kuckos tautosakos rinkinys
LMD I 611 B. Verkelytės tautosakos rinkinys
LMD I 612 Anelės Karužaitės tautosakos rinkinys
LMD I 613 S. Ivaškevčiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 614 E. Karaciejūtės tautosakos rinkinys
LMD I 615 K. Jauro tautosakos rinkinys
LMD I 616 Juozo Kugaudos tautoskos rinkinys
LMD I 617 Vinco Kadziausko tautosakos rinkinys
LMD I 618 Vladutės Kuzmickaitės tautosakos rinkinys
LMD I 619 Edvardo Juršos tautosakos rinkinys
LMD I 620 A. Višniauskio tautosakos rinkinys
LMD I 621 Petro Marecko tautosakos rinkinys
LMD I 622 A. Lūžytės tautosakos rinkinys
LMD I 623 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 624 M. Vilkevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 625 M. Cironkaitės tautosakos rinkinys
LMD I 626 Kazio Sabo tautosakos rinkinys
LMD I 627 Jadvygos Gaidamavičiūtės, Antano Bakučio ir nežinomų užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD I 628 O. Buklytės tautosakos rinkinys
LMD I 630 Girdziušaitės tautosakos rinkinys
LMD I 631 Marytės Karužaitės tautosakos rinkinys
LMD I 632 D. Kuliešaitės tautosakos rinkinys
LMD I 633 E. Žižmaraitės tautosakos rinkinys
LMD I 634 Genės Vaitkevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 635 Antano Šimukonio tautosakos rinkinys
LMD I 636 Katrės Savickaitės tautosakos rinkinys
LMD I 637 Paulinos Tamulevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 638 A. Kuodytės tautosakos rinkinys
LMD I 639 Šarlono tautosakos rinkinys
LMD I 640 T. Gruodytės tautosakos rinkinys
LMD I 641 V. Rusakaitės tautosakos rinkinys
LMD I 642 Aliuko pasakų rinkinys
LMD I 643 M. Seliuko tautosakos rinkinys
LMD I 644 Petro Jakšto ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 645 Tautosakos rinkinys, įteiktas E. Volterio
LMD I 646 Giesmių ir maldų rinkinys
LMD I 647 Radušio tautosakos rinkinys
LMD I 648 Elenos Barauskaitės tautosakos rinkinys
LMD I 649 Jonės Eitmanavičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 650 Zenono Milevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 651 J. Kukio tautosakos rinkinys
LMD I 652 Mykolo Giliukas (Gylys) tautosakos rinkinys
LMD I 653 Prano Razmuko tautosakos rinkinys
LMD I 654 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 655 Zofijos Bečelytės tautosakos rinkinys
LMD I 656 Aldonos Jurkevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 657 Antano Baliulio tautosakos rinkinys
LMD I 658 Anastazijos Cicėnaitės tautosakos rinkinys
LMD I 659 Vytauto Borisevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 660 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 661 Jurgio Elisono tautosakos rinkinys
LMD I 662 Piščiko tautosakos rinkinys
LMD I 663 Juozo Marcinkevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 664 M. Sližaitės tautosakos rinkinys
LMD I 665 Petro Būtėno tautosakos rinkinys
LMD I 666 Kunigo Mykolo Rudžio-Rudzio tautosakos rinkinys
LMD I 667 E. Plenytės tautosakos rinkinys
LMD I 668 Adolfo Švambario tautosakos rinkinys
LMD I 669 Antano Benstavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 670 Jadvygos Velžytės tautosakos rinkinys
LMD I 671 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys
LMD I 672 Režats tautosakos rinkinys
LMD I 673 Nežinomo autoriaus tautosakos rinkinys
LMD I 674 Mato Untulio tautosakos rinkinys
LMD I 675 Mokytojo Jono Juozo Palukaičio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 676 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 677 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 678 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) priežodžių rinkinys
LMD I 679 Antano Baliulio tautosakos rinkinys
LMD I 680 Kotrynos Jonelytės tautosakos rinkinys
LMD I 681 Juozo Šlepečio-Tamsios Liaudies dainų rinkinys
LMD I 682 Jono Remeikos ir Jurgio Strungio tautosakos rinkinys
LMD I 683 Petro Šalčiaus tautosakos rinkinys
LMD I 684 J. Patašiaus tautosakos rinkinys
LMD I 685 Petro Kananavičiaus-Erdvo tautosakos rinkinys
LMD I 686 Kazimiero Meškausko patarlių rinkinys
LMD I 687 Felikso Krikščiūno patarlių rinkinys
LMD I 688 E. Draugelio priežodžių rinkinys
LMD I 689 Nežinomo tautosakos rinkėjo mįslių rinkinys
LMD I 690 S. Raucko patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 691 P. Galaunės patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 692 Petro Veblauskio tautosakos rinkinys
LMD I 693 Nežinomo tautosakos užrašytojo patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 695 P. V. Eidukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 696 Motiejaus Valančiaus tautosakos rinkinys
LMD I 697 Stasio Brašiškio tautosakos rinkinys
LMD I 698 Kazimiero Sidabro tautosakos rinkinys
LMD I 699 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 700 Kunigo Vinco Kurtinaičio tautosakos rinkinys
LMD I 701 Aleksandro Fromo-Gužučio patarlių rinkinys
LMD I 702 Jono Basanavičiaus mįslių rinkinys
LMD I 703 D. Čižiko tautosakos rinkinys
LMD I 704 Petro Būtėno mįslių rinkinys
LMD I 705 Kunigo Aleksandro Bublio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 706 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 707 Vinco Kadziausko mįslių rinkinys
LMD I 708 Petro Būtėno ir Juozo Matelionio tautosakos rinkinys
LMD I 709 Antano Atroškos tautosakos rinkinys
LMD I 710 Lauryno Ivinskio mįslių rinkinys
LMD I 711 Konstantino Vaicekos tautosakos rinkinys
LMD I 712 Juozo Žiugždos mįslių rinkinys
LMD I 713 Kunigo Jono Reitelaičio tautosakos rinkinys
LMD I 714 Alfonso Žalio tautosakos rinkinys
LMD I 715 Vytauto Juškio tautosakos rinkinys
LMD I 716 Mato Untulio tautosakos rinkinys
LMD I 717 Nežinomo autoriaus tautosakos rinkinys
LMD I 718 Jono Juozo Palukaičio mįslių rinkinys
LMD I 719 Juozo Kovo mįslių rinkinys
LMD I 720 Agotos Bataitytės tautosakos rinkinys
LMD I 721 Skernausko mįslių rinkinys
LMD I 722 Pranciškaus Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys
LMD I 723 Kozerio mįslių rinkinys
LMD I 724 Antano Baranausko patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 725 Vlado Natkevičiaus mįslių rinkinys
LMD I 726 Prano Viriko (Virako) tautosakos rinkinys
LMD I 727 Mįslių nuorašas iš Augusto Schleicherio knygos „Litauisches Lesebuch und Glossar“
LMD I 728 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys
LMD I 729 Juozapo Smilgos mįslių rinkinys
LMD I 730 Julijos Žymantienės-Žemaitės tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 731 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 732 Juozo Šlepečio mįslių rinkinys
LMD I 733 Antano Naujokaičio-Kiliuko mįslių rinkinys
LMD I 734 Jono Norkaus tautosakos rinkinys
LMD I 735 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinys
LMD I 736 K. Drąsučio (Drąsutavičiaus) mįslių rinkinys
LMD I 737 Juozo Stankevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 738 A. Lukiansko ir Jono Bartaškos dainų rinkinys
LMD I 739 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 740 Vlado Staugio dainų rinkinys
LMD I 741 Aleksandro Karužo dainų rinkinys
LMD I 742 M. Bigelio tautosakos rinkinys
LMD I 743 Krikonių mokyklos mokinių tautosakos rinkinys
LMD I 745 Juozo Matelionio dainų rinkinys
LMD I 746 Adomo Trečioko ir I. Trečioko dainų rinkinys
LMD I 747 B. Daminskio dainų rinkinys
LMD I 748 Mato Untulio dainų rinkinys
LMD I 749 Konstantino Narkevičiaus dainų rinkinys
LMD I 750 Prano Čenio dainų rinkinys
LMD I 751 Juozo Mackevičiaus dainų rinkinys
LMD I 752 Onos Lukšiūtės dainų rinkinys
LMD I 753 Broniaus Sabo dainų rinkinys
LMD I 754 Mykolo [Ksavero] Miežinio sutartinių rinkinys
LMD I 755 Antano Atroškos dainų rinkinys
LMD I 758 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 760 Mato Untulio tautosakos rinkinys
LMD I 762 Vlado Karoso dainų rinkinys
LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys
LMD I 764 Juliaus Janonio dainų rinkinys
LMD I 765 Vincento Bakučio dainų rinkinys
LMD I 766 Jurgaičio tautosakos rinkinys
LMD I 767 Kunigo Konstantino Stašio (K. Staszewska isz Wieseliszkiu) tautosakos rinkinys
LMD I 768 J. Kriščiūno dainų rinkinys
LMD I 769 Prano Indriūno-Bangos dainų rinkinys
LMD I 772 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 773 Vinco B. Puko pasakų rinkinys
LMD I 775 Jurkšos tautosakos rinkinys
LMD I 779 Juozo Kupsčio dainų rinkinys
LMD I 780 Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys
LMD I 781 Petro Mažylio (Dievo Muzikanto) dainų rinkinys
LMD I 782 Vinco Žilinsko tautosakos rinkinys
LMD I 783 J. Mičiulio tautosakos rinkinys
LMD I 784 Jono Kardelio, Petro Markūzos, Jono Mickeliūno, Vlado Natkevičiaus-Parausvinio ir Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys
LMD I 785 Alfonso Šinkevičiaus dainų rinkinys
LMD I 786 Brolių Antano ir Jono Juškų dainų rinkinys
LMD I 787 A. Endziulaičio dainų rinkinys
LMD I 788 B. Bumšo tautosakos rinkinys
LMD I 789 Prano Verupėlio dainų rinkinys
LMD I 790 A. Petraičio-Svirpliuko dainų rinkinys
LMD I 791 Jono Juozo Palukaičio dainų rinkinys
LMD I 792 Jurgio Mitkaus dainų rinkinys
LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys
LMD I 794 M. Jonio dainų rinkinys
LMD I 795 J. Dagilio tautosakos rinkinys
LMD I 796 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 798 Veronikos Lautskaitės ir Mykolo Žvirblio tautosakos rinkinys
LMD I 799 Kazimiero Skerniavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 800 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 801 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 802 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 803 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 804 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 805 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 806 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 807 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 808 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 809 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 810 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 811 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 812 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 813 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 814 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 815 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 816 Kunigo Povilo Januševičiaus laiškas kunigui Domininkui Tuskeniui-Tuskevičiui
LMD I 817 Jackaus Sondecko tautosakos rinkinys
LMD I 818 Juliaus Janonio tautosakos rinkinys
LMD I 819 K. Kanaukos pasakų rinkinys
LMD I 820 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 821 Noraus (Noruko) pasakų rinkinys
LMD I 822 Jono Lydeikio pasakų rinkinys
LMD I 823 Leonardo Daukšos tautosakos rinkinys
LMD I 824 Nežinomo užrašytojo pasakų rinkinys
LMD I 825 Vinco Žemaituko pasakų rinkinys
LMD I 826 Nežinomo autoriaus tautosakos rinkinys
LMD I 827 Vytauto Juškio tautosakos rinkinys
LMD I 828 Mato Untulio tautosakos rinkinys
LMD I 829 Motiejaus Šauklio tautosakos rinkinys
LMD I 830 Juozo Žiugždos ir P. Bagdono tautosakos rinkinys
LMD I 831 Veronikos Jankelaitės pasakų rinkinys
LMD I 832 Agotos Bataitytės tautosakos rinkinys
LMD I 833 Nežinomų rinkėjų užrašytos tautosakos rinkinys
LMD I 834 Anastazijos Mečionytės tautosakos rinkinys
LMD I 835 Julijonos Maminskaitės tautosakos rinkinys
LMD I 836 Emilijos Kivilšytės pasakų rinkinys
LMD I 837 Jadvygos Velžytės tautosakos rinkinys
LMD I 838 Vincento Kriaučiūno tautosakos rinkinys
LMD I 839 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 840 Mečislovo Davainio-Silvestraičio pasakų rinkinys
LMD I 841 Vlado Drėmos tautosakos rinkinys
LMD I 842 Dominyko Nasoliaus pasakų rinkinys
LMD I 843 Kazio Sabo tautosakos rinkinys
LMD I 844 Vilgelmo Bielinio tautoskos rinkinys
LMD I 845 Boleslavo Gulbinsko pasakų rinkinys
LMD I 846 Apalionijos Bielinytės tautosakos rinkinys
LMD I 847 Antano Vaitkūno tautosakos rinkinys
LMD I 848 Juozo Jurgos tautosakos rinkinys
LMD I 849 Vlado Geibo tautosakos rinkinys
LMD I 850 Karolinos Gelažiūtės ir Jadvygos Velžytės tautosakos rinkinys
LMD I 851 V. Kairytės tautosakos rinkinys
LMD I 852 Kunigo Juozapo Žiogo tautosakos rinkinys
LMD I 853 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 854 Mickevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 855 Juozo Otono Širvydo tautosakos rinkinys
LMD I 856 Antaninos Striogaitės-Nuliūdusio brolio ir Ignoto Šaporos patarlių rinkinys
LMD I 857 E. Brakausko-Bepaterio patarlių rinkinys
LMD I 858 Petro Klimo-Vabalėlio patarlių rinkinys
LMD I 859 Nežinomo užrašytojo mįslių rinkinys
LMD I 860 Jackaus Sondecko tautosakos rinkinys
LMD I 861 Kotrynos Jonelytės tautosakos rinkinys
LMD I 862 K. Augustinavičiaus-Alksnų Ponaičio tautosakos rinkinys
LMD I 863 Lauryno Ivinskio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 864 Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 865 Juozapo Mališausko mįslių rinkinys
LMD I 866 Jurgio Andziulio tautosakos rinkinys
LMD I 867 Kazimiero Dapkevičiaus-Aržuolaičio mįslių rinkinys
LMD I 868 Jurgio Elisono tautosakos rinkinys
LMD I 869 Igno Končiaus patarlių ir priežodžių rinkinyus
LMD I 871 Katarinos Kriaučiūnaitės mįslių rinkinys
LMD I 872 St. Zieniaus-Paparčio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 873 Jono Pakalniškio ir Anso Bruožio-Klapėdiškio tautosakos rinkinys
LMD I 874 Greimo patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 875 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 876 P. Šalučkos mįslių rinkinys
LMD I 877 Grajausko tautosakos rinkinys
LMD I 878 K. Kanaukos mįslių rinkinys
LMD I 879 Stasio Matulaičio mįslių rinkinys
LMD I 880 Jono Norkaus mįslių rinkinys
LMD I 881 Kunigo Vinco Kurtinaičio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 882 Nežinomų užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD I 883 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 884 Nežinomo tautosakos rinkėjo patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 885 Pranciškaus Narvydo mįslių rinkinys
LMD I 886 Vytauto Juškio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 887 Nežinomo tautosakos užrašytojo mįslių rinkinys
LMD I 888 Pranciškaus Narvydo tautosakos rinkinys
LMD I 889 A. Bataičio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 890 Baranausko mįslių rinkinys
LMD I 891 A. Pilekalnio tautosakos rinkinys
LMD I 892 Vinco Žemaičio tautosakos rinkinys
LMD I 893 A. Gustaitytės tautosakos rinkinys
LMD I 894 S. Raucko tautosakos rinkinys
LMD I 895 Nežinomo užrašytojo mįslių rinkinys
LMD I 896 Jadvygos Teofilės Juškytės tautosakos rinkinys
LMD I 897 Prano Uoselio tautosakos rinkinys
LMD I 898 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 899 Vinco Palukaičio ir K. Drąsučio (Drąsutavičiaus) mįslių rinkinys
LMD I 900 Juozo Otono Širvydo tautosakos rinkinys
LMD I 901 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys
LMD I 905 Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis
LMD I 906 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 907 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
LMD I 908 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
LMD I 909 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 910 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
LMD I 911 Nežinomo rinkėjo liaudies medicinos rinkinys
LMD I 912 Petro Avižonio ir Jurgio Elisono medžiaga žodynui
LMD I 913 Jackaus Sondecko tautosakos rinkinys
LMD I 914 Įvairių užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD I 915 Kunigo Juozo Sadausko dainų su melodijomis rinkinys
LMD I 916 Bronislovo Liesio ir Edvardo Kriščiūno dainų su melodijomis rinkinys
LMD I 917 Antano Vokietaičio dainų melodijų rinkinys
LMD I 918 Kunigo Juozapo Žiogo ir Suodaičio dainų melodijų ir dainų su melodijomis rinkinys
LMD I 919 Kazimiero Strazdo raudų rinkinys
LMD I 940 Alfonso Bielinio ir prof. Viljo Johanneso Mansikkos užkalbėjimų rinkinys
LMD I 941 Alfonso Bielinio ir prof. Viljo Johanneso Mansikkos užkalbėjimų rinkinys
LMD I 942 Alfonso Bielinio ir Viljo Johannes Mansikkos užkalbėjimų rinkinys
LMD I 943 Alfonso Bielinio, Viljo Johannes Mansikkos, kun. Gumbaragio, J. Varno, B. Čepulionio užkalbėjimų rinkinys
LMD I 944 Alfonso Bielinio ir Viljo Johannes Mansikkos užkalbėjimų rinkinys
LMD I 945 Alfonso Bielinio ir Viljo Johannes Mansikkos užkalbėjimų rinkinys
LMD I 946 Alfonso Bielinio, Viljo Johanneso Mansikkos užkalbėjimų rinkinys
LMD I 965 Žurnalo „Ateitis“ bendradarbių raudų rinkinys
LMD I 966 Jono Basanavičiaus ir Juozo Lazausko (Lazauskučio) raudų rinkinys
LMD I 967 Simono Daukanto ir „Ateities“ bendradarbių raudų rinkinys, perrašytas Jono Basanavičiaus
LMD I 968 Simono Daukanto raudų rinkinys
LMD I 969 Juozo Lazausko (Lazauskučio) raudų rinkinys
LMD I 970 Julijono Narvydo raudų rinkinys
LMD I 971 Jono Mulkio raudų rinkinys
LMD I 972 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 973 Eduardo Volterio tautosakos rinkinys, perrašytas Kazimiero Būgos
LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys
LMD I 975 Alfonso Bielinio užkalbėjimų rinkinys
LMD I 976 Įvairių rinkėjų užrašytos tautosakos rinkinys
LMD I 977 Simono Daukanto dainų rinkinio nuorašas
LMD I 978 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 980 Anastazijos Katiliūtės mįslių rinkinys
LMD I 981 Vaclovo Raginio etnografinis aprašas apie žvejybos įrankius
LMD I 982 K. Levanavičiaus dainų rinkinys
LMD I 983 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 984 Jurgio Mitkaus dainų rinkinys
LMD I 985 Pranciškaus Jucevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 986 Vinco Ditkevičiaus ir Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys
LMD I 987 Vinco Sinkevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 988 Pranciškaus Jucevičiaus patarlių rinkinys
LMD I 989 Stasės Taškūnaitės tautosakos rinkinys
LMD I 991 M. Jonio tautosakos rinkinys
LMD I 992 Piščiko dainų rinkinys
LMD I 993 Pranciškaus Jucevičiaus dainų rinkinys
LMD I 994 Mečislovo Davainos-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 995 Andriejaus Mieciūno tautosakos rinkinys
LMD I 996 Petro Grinkevičiaus, M. Storimo ir Barboros Butkus tautosakos rinkinys
LMD I 997 Raginio ir Vlado Gaižučio tautosakos rinkinys
LMD I 998 Juozo Lazausko (Lazauskučio), Prano Virako (Viriko), Jono Varnos tautosakos rinkinys
LMD I 999 Jono Krikščiūno-Jovaro tautosakos rinkinys
LMD II 11 Adolfo Karaciejus tautosakos rinkinys
LMD II 13 Edmundo Deveikio dainų rinkinys
LMD II 14 Viktoro Maldžiūno tautosakos rinkinys
LMD II 17 G. Misiūno dainų rinkinys
LMD III 2 Jono Umbraso tarmiškų žodžių rinkinys
LMD III 3 Alberto Umbražūno tarmiškų žodžių rinkinys
LMD III 4 Stanislovo Šimelionio tarmiškų žodžių rinkinys
LMD III 5 A. Jurkevičiaus vietovardžių rinkinys
LMD III 6 Jono Žydelio žodžių rinkinys
LMD III 7 Šarlono ir Alberto Labucko vietovardžių rinkinys
LMD III 8 J. B. Mačiulio ir Antaninos Zabalevičiūtės pasakų rinkinys
LMD III 9 Prano Račinsko tautosakos rinkinys
LMD I 1000 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir jo talkininkų tautosakos rinkinys
LMD I 1001 Anupro Butvilo tautosakos rinkinys
LMD I 1002 Rinkinys sudarytas iš įvairių rinkėjų užrašytos tautosakinės medžiagos, gautos iš „Aušrinės“ redakcijos
LMD I 1003 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio ir Petro Grinkevičiaus-Jūrių Smilties tautosakos rinkinys
LMD I 1004 Vinco Vaičaičio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1005 Petro Kriaučiūno dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1006 Petro Kriaučiūno dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1007 Petro Kriaučiūno dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1008 Petro Kriaučiūno dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1009 Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1010 Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1011 Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1012 Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1013 Biberijušo Trinkerio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1014 Adomo Trečioko dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1015 Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1016 Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1017 Kunigo Ignaco Spudo tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1018 Kunigo Ignaco Spudo tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1019 Kunigų Jono Reitelaičio ir Vinco Kurtinaičio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1020 Vargonininko Jono Kumečio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1021 Prano Veiverio, Jono Basanavičiaus ir Kazio Aglinsko tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1022 A. Lingio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1023 Prano Šivickio-Mildos dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1024 Liudo Giros tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1025 Juozo Žemgulio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1026 A. Česnulevičiaus dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1027 Juozo Širvydo dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1028 Įvairių užrašytojų dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1029 Igno Bružo tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1030 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1031 Jono Basanavičiaus dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1032 Jurgio Elisono dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1033 Vytauto Juškio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1034 Jadvygos Teofilės Juškytės tautosakos rinkinys
LMD I 1035 K. Drąsučio (Drąsutavičiaus) ir Jadvygos Teofilės Juškytės tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1036 Konstantino Vaicekos dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1037 Broniaus Untulio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1038 Broniaus Untulio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1039 Mato Untulio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1040 Mato Untulio ir Stasės Žubalaitės-Zubales dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1041 Januškos ir Kubilienės tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1042 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1043 Stanislovo Kairio dainų ir sutartinių rinkinio nuorašas
LMD I 1044 V. Steponaičio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1045 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1046 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1047 Smilgių mokyklos mokinių tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1048 Juliaus Janonio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1049 Juliaus Janonio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1050 Kazio Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1051 Alfonso Bielinio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1052 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1053 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1054 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 1055 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 1056 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1058 Stasio Brašiškio tautosakos rinkinys
LMD I 1059 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 1060 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
LMD I 1061 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
LMD I 1062 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 1063 Mato Slančiausko, Jono Trumpulio ir Jono Lydeikio tautosakos rinkinys
LMD I 1064 Mykolo Bernšteino tautosakos rinkinys
LMD I 1065 A. Žukausko tautosakos rinkinys
LMD I 1066 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 1067 Jono Zoko ir Raganėlės tautosakos rinkinys
LMD I 1068 Kunigo Mirskio tautosakos rinkinys
LMD III 11 Įvairių užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD III 12 Almos Ulazaitės tautosakos rinkinys
LMD III 13 Antano Ulazo tautosakos rinkinys
LMD III 14 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys
LMD III 15 Juozo Aidulio, Kazio Trapiko ir Alberto Umbražūno tautosakos rinkinys
LMD III 16 Kunigo Prano Bieliausko ir Mato Untulio dainų rinkinys
LMD III 17 Albino Griškos užrašytų žodžių rinkinys
LMD III 18 Kosto Cibulsko tautosakos rinkinys
LMD III 19 Vaclo Cicėno, Antano Umbraso, B. Kardelio tautosakos rinkinys
LMD III 20 Albertas Umbražūno tautosakos rinkinys
LMD III 21 Viktoro Maldžiūno dainų ir žodžių rinkinys
LMD III 24 M. P. Pakalkos tautosakos rinkinys
LMD III 25 Vaclovo Balevičiaus-Nebažėlio dainų rinkinys
LMD III 26 Broniaus Sabo mokinių užrašytos tautosakos rinkinys
LMD III 27 Edvardo Lelertavičiaus ir Kazimiero Trapiko tautosakos rinkinys
LMD III 28 L. Krasausko žodžių rinkinys
LMD III 29 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys
LMD III 30 Jono Milašiaus tautosakos rinkinys
LMD III 31 Mikalinos Sanžartaitės pasakų rinkinys
LMD III 32 Juozo Brazausko tautosakos rinkinys
LMD III 33 Juozo Aidulio tautosakos rinkinys
LMD III 34 Prano Anoškos tautosakos rinkinys
LMD III 35 Juliaus Siniaus tautosakos rinkinys
LMD III 36 Kunigo Mykolo Rudžio-Rudzio tautosakos rinkinys
LMD III 37 L. Mickevičiaus tautosakos rinkinys
LMD III 39 Trajano tautosakos rinkinys
LMD III 40 Juliaus Siniaus tautosakos rinkinys
LMD III 41 Juozo Aidulio tautosakos rinkinys
LMD III 43 Antano Rukšėno tautosakos rinkinys
LMD III 44 Mokytojo Nikodemo Jasiulionio tautosakos rinkinys
LMD III 45 Juozo Aidulio, Broniaus Sabo ir kitų užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD III 46 Juozo Aidulio tautosakos rinkinys
LMD III 47 Emilijos Miliauskaitės tautosakos rinkinys
LMD III 48 Leono Mačėno tautosakos rinkinys
LMD III 50 Jono Petrausko tautosakos rinkinys
LMD III 51 Pijaus Jankausko tautosakos rinkinys
LMD III 52 Veronikos Misiūnaitės ir Apolionijos Beinorytės tautosakos rinkinys
LMD III 53 Broniaus Sabo tautosakos rinkinys
LMD III 54 Broniaus Sabo tautosakos rinkinys
LMD III 55 Broniaus Sabo tautosakos rinkinys
LMD III 56 Kunigo Prano Bieliausko ir Mato Untulio dainų rinkinys
LMD III 57 Juozo Aidulio tautosakos rinkinys
LMD III 58 Jono Bagdonavičiaus vietovardžių rinkinys
LMD III 60 Broniaus Račinsko žodžių rinkinys
LMD III 61 Juozo Maceikos ir Stanislovo Ragelio tautosakos rinkinys
LMD III 62 Kosto Stacevičiaus tautosakos rinkinys
LMD III 63 Prano Žemaičio tautosakos rinkinys
LMD III 64 Nikodemo Spiečiaus tautosakos rinkinys
LMD III 65 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys
LMD III 66 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys
LMD III 67 K. Žilėno tautosakos rinkinys
LMD III 68 Prano Tamulevičiaus pasakų rinkinys
LMD III 69 Vlado Žilėno dainų rinkinys
LMD III 70 Vilės Kardelytės dainų rinkinys
LMD III 71 Petro Averkos tautosakos rinkinys
LMD III 72 Daniaus Mačėno tautosakos rinkinys
LMD III 73 Broniaus Sabo mokinių užrašytos tautosakos rinkinys
LMD III 74 Alfonso Kalesinsko tautosakos ir žodžių rinkinys
LMD III 75 Mato Untulio sudarytas vietovardžių rinkinys
LMD III 76 Alberto Umbražūno tautosakos rinkinys
LMD III 77 Prano Tamuliavičiaus tautosakos rinkinys
LMD III 78 Jono Pekoriaus tautosakos rinkinys
LMD III 79 Adolfo Laurinavičiaus dainų rinkinys
LMD III 80 Kunigo Prano Bieliausko laiškas Matui Untuliui
LMD III 81 Kazio Dodos dainų rinkinys
LMD III 82 Antano Rapniko dainų rinkinys
LMD III 84 Kunigo Prano Bieliausko ir kitų nežinomų užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD III 85 Jono Tamulevičiaus dainų rinkinys
LMD III 86 Antano Akstino ir Viktoro Vilčinsko tautosakos rinkinys
LMD III 87 Edmundo Deveikio tautosakos rinkinys
LMD III 88 Vinco Valiukevičiaus tautosakos rinkinys
LMD III 89 Viktoro Vilčinsko tautosakos rinkinys
LMD III 90 O. Janukevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD III 92 Zigmo Karlono tautosakos rinkinys
LMD III 93 Jono Rimšelio tautosakos rinkinys
LMD III 94 Bronės Keinytės tautosakos rinkinys
LMD III 95 Viktoro Maldžiūno vietovardžių rinkinys
LMD III 96 A. Žigo tautosakos rinkinys
LMD III 97 Leono Misiūno tautosakos rinkinys
LMD I 197 a Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 199 a Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 199 b Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys, perrašytas Kazio Griniaus
LMD I 203 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys, perrašytas jo žmonos Julijos Davainienės-Silvestraitienės
LMD I 211 a Liudvikos Didžiulienės tautosakos rinkinys
LMD I 218 a Mečio Markauskio-Šiaulio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 267 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 297 a Martino Grošino pasakų rinkinys
LMD I 342 a Juozapo Mališausko dainų rinkinys
LMD I 343 a Jono Vanagaičio giesmių rinkinys
LMD I 344 a Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 349 a A. Bukėno dainų rinkinys
LMD I 365 a „Sodietės“ sutartinių rinkinys
LMD I 372 a Stanislovo Žąsino dainų rinkinys
LMD I 414 a Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 416 a Kajetono Gimžausko dainų rinkinys
LMD I 418 a Mykolo Petraševičiaus dainų rinkinys
LMD I 422 a Simono Daukanto dainų rinkinio nuorašas
LMD I 426 a Martyno Leipaus tautosakos rinkinys
LMD I 439 a Dr. Jono Basanavičiaus dainų rinkinio nuorašas
LMD I 476 a Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 538 a Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 552 a R. Šlenytės tautosakos rinkinys
LMD I 561 a Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 588 a Mokytojo Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 670 a Jadvygos Velžytės tautosakos rinkinys
LMD I 677 a Antano Naujokaičio-Kiliuko ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 679 a Antano Naujokaičio-Kiliuko tautosakos rinkinys
LMD I 759 a K. Kanaukos tautosakos rinkinys
LMD I 759 b Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys
LMD I 759 c Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD III 100 Kazio Tijūnėlio tautosakos rinkinys
LMD III 101 Jono Radzevičiaus tautosakos rinkinys
LMD III 102 Antano Rukšėno dainų rinkinys
LMD III 105 Juozo Poškaus tautosakos rinkinys
LMD III 106 M. Abaravičiaus ir A. Žigo tautosakos rinkinys
LMD III 107 K. Žilėno tautosakos rinkinys
LMD III 108 Antano Panavo dainų rinkinys
LMD III 109 P. Kraunelio dainų rinkinys
LMD III 110 Vinco Valiukevičiaus dainų rinkinys
LMD III 111 Ludvikos Žyckos dainų rinkinys
LMD III 112 Konstanto Mackevičiaus tautosakos rinkinys
LMD III 113 Petro Karaciejaus tautosakos rinkinys
LMD III 114 Vytauto Didžiojo gimnazijos Kraštotyros kuopelės tautosakos rinkinys
LMD III 115 V. Žižmaraitės tautosakos rinkinys
LMD III 116 Kazio Tijūnėlio tautosakos rinkinys
LMD III 117 Viktoro Maldžiūno tautosakos rinkinys
LMD III 118 Prano Bielinio tautosakos rinkinys
LMD III 120 Petro Karlono tautosakos rinkinys
LMD III 121 Antano Panavo tautosakos rinkinys
LMD III 122 Bruzgelevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD III 123 Broniaus Sabo mokinių užrašytos tautosakos rinkinys
LMD III 124 Justino Stanevičiaus-Siuvėjo dainų rinkinys
LMD III 125 Vlado Seliuko tautosakos rinkinys
LMD III 126 A. Žigo dainų rinkinys
LMD III 127 Emilijos Keinytės tautosakos rinkinys
LMD III 129 J. Jazukevičiaus tautosakos rinkinys
LMD III 130 Jono Varno dainų rinkinys
LMD III 131 Juozo Aidulio tautosakos rinkinys
LMD III 132 Kunigo Prano Bieliausko ir Rožės Sabaliauskienės dainų rinkinys
LMD III 133 Jono Varno dainų rinkinys
LMD III 134 Alfonso Kalesinsko tautosakos rinkinys
LMD III 135 K. Paukštės mokinių tautosakos rinkinys
LMD III 136 A. Žigo dainų rinkinys
LMD III 137 Vilės Kardelytės dainų rinkinys
LMD III 138 Viktoro Maldžiūno tautosakos rinkinys
LMD III 139 Pranciškaus Kaziukevičiaus tautosakos rinkinys
LMD III 140 Zosios Tareilytės dainų rinkinys
LMD III 141 Prano Žemaičio dainų rinkinys
LMD III 142 Vytauto Diako tautosakos rinkinys
LMD III 143 A. Tarandos tautosakos rinkinys
LMD III 144 Antano Viršelio dainų rinkinys
LMD III 145 Juozo Jurgos dainų su melodijomis rinkinys
LMD III 146 Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys
LMD III 148 Zigmo Miliausko padavimų rinkinys
LMD III 149 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys
LMD III 151 P. Čibiro dainų rinkinys
LMD III 152 Rožės Sabaliauskienės tautosakos rinkinys
LMD III 153 Liudo Vaišniaus tautosakos rinkinys
LMD III 154 Mokinių Leono Mačėno, Stasio Bagdono, Viliaus Bagdono, Edvardo Bojarūno, Jono Apivalos tautosakos rinkinys
LMD III 155 Juozo Vainos dainų su melodijomis rinkinys
LMD III 156 Leono Skrebutėno tautosakos rinkinys
LMD III 158 Vytauto Diako tautosakos rinkinys
LMD III 159 Augustino Lapėno tautosakos rinkinys
LMD III 161 Švenčionių mokytojų sąjungos tautosakos rinkinys, sudarytas iš Aučynos, Juodagalvių, Buiviliškės „Ryto“ mokyklų mokinių užrašytos tautosakinės medžiagos
LMD III 162 Juozo Kurpės tautosakos rinkinys
LMD III 163 Stasio Čyčelio tautosakos rinkinys
LMD III 164 Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys
LMD III 165 Jono Skliuto tautosakos rinkinys
LMD III 166 Kazio Tijūnėlio tautosakos rinkinys
LMD III 167 Viktoro Maldžiūno vietovardžių rinkinys
LMD III 168 Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys
LMD III 169 Juozo Jurgos dainų rinkinys
LMD III 170 Viktoro Maldžiūno dainų ir sutartinių rinkinys
LMD III 172 Jono Stukėno tautosakos rinkinys
LMD III 173 Švenčionių lietuvių mokytojų sąjungos tautosakos rinkinys
LMD III 175 Prano Račinsko dainų rinkinys
LMD III 176 Grasilios Dragūnienės dainų rinkinys
LMD III 177 Prano Bielinio tautosakos rinkinys
LMD III 178 Vilės Kardelytės dainų rinkinys
LMD III 179 Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys
LMD III 181 Juozo Brazausko dainų ir raudų rinkinys
LMD III 182 Jurgio Veličkos vietovardžių rinkinys
LMD III 183 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys
LMD III 184 Jono Žydelio vietovardžių rinkinys
LMD III 185 Juozo Keršio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD III 186 Juozo Maceikos žodžių rinkinys
LMD III 187 Prano Račinsko tautosakos rinkinys
LMD III 188 Zigmo Miliausko pasakų rinkinys
LMD III 189 Valerijono Cicėno mokinių tautosakos rinkinys
LMD III 190 Broniaus Jurgelevičiaus vietovardžių rinkinys
LMD III 191 Alekso Balkio tautosakos rinkinys
LMD III 192 Mokytojo Stasio Čyčelio tautosakos rinkinys
LMD III 193 Vinco Žydelio ir kitų tautosakos užrašytojų vietovardžių rinkinys
LMD III 194 Prano Račinsko vietovardžių rinkinys
LMD III 195 Jono Umbraso tautosakos ir vietovardžių rinkinys
LMD III 196 Alekso Balkio tautosakos rinkinys
LMD III 197 Juozo Aidulio ir Broniaus Sabo mokinių tautosakos rinkinys
LMD III 198 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD III 199 Stefanijos Babkauskaitės tautosakos rinkinys
LMD III 200 Jono Šalnos užrašytų vietovardžių sąrašas
LMD III 201 Jono Stukėno tautosakos rinkinys
LMD III 202 Stasio Bludoriaus tautosakos rinkinys
LMD III 203 Leono Mačėno tautosakos rinkinys
LMD III 204 Agnietės Bagdzevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD III 205 Juozo Kurpės tautosakos rinkinys
LMD III 206 Leopoldo Skusevičiaus tautosakos rinkinys
LMD III 207 Pijaus Jankausko tautosakos rinkinys
LMD III 208 Vargonininko Pijaus Jankausko tautosakos rinkinys
LMD III 209 Jono Skruodžio mokinių tautosakos rinkinys
LMD III 210 Huberto Gudelaičio ir A. Juodvalkio ir tautosakos rinkinys
LMD III 211 Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys
LMD III 212 Vaclovo Balevičiaus tautosakos rinkinys
LMD III 213 Antano Umbraso tautosakos rinkinys
LMD III 214 Biekšos tautosakos rinkinys
LMD III 215 Boleslovo Dragūno tautosakos rinkinys
LMD III 216 Adomo Kalnėno-Zagorsko tautosakos rinkinys
LMD III 217 Kazimiero Trapiko, Kazimiero Panavo, Kastanto Klišausko ir kitų užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD III 218 Elenos Veličkaitės tautosakos rinkinys
LMD III 219 Nežinomo autoriaus tautosakos rinkinys
LMD III 220 Jono Kuklio tautosakos rinkinys
LMD III 221 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD III 222 Jono Pekoriaus tautosakos rinkinys
LMD III 223 Albino Griškos tautosakos rinkinys
LMD III 224 Prano Tamulevičiaus tautosakos rinkinys
LMD III 225 Petro Karaciejaus tautosakos rinkinys
LMD III 226 Vlado Šiekštelės mokinių tautosakos rinkinys
LMD III 227 Petro Karlono pasakų rinkinys
LMD III 228 Stanislovo Ragelio dainų rinkinys
LMD III 229 A. Žukausko dainų rinkinys
LMD III 230 Juozo Poškos tautosakos rinkinys
LMD III 231 Mato Untulio tautosakos rinkinys
LMD III 232 Prano Žemaičio tautosakos rinkinys
LMD III 233 Leonardo Buroko tautosakos rinkinys
LMD III 234 Stasio Brašiškio tautosakos rinkinys
LMD III 235 Emilijos Vileišienės-Jesmantaitės tautosakos rinkinys
LMD III 236 Pranciškaus Karaso (Karoso) tautosakos rinkinys
LMD III 237 Mykolo Žvirblio tautosakos rinkinys
LMD III 238 Nežinomo rinkėjo tautosakos rinkinys
LMD III 239 Kunigo Aleksandro Bublio tautosakos rinkinys
LMD III 240 Adomo Trečioko dainų rinkinys
LMD III 241 Zofijos Nemenčinskos tautosakos rinkinys
LMD III 242 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD III 243 Macijausko tautosakos rinkinys
LMD III 244 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD III 245 Gimnazistų J. Glaudelio, M. Kalecko, V. Martinkėno pasakų rinkinys
LMD III 246 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD III 247 Juozo Šimkavičiaus-Verutės tautosakos rinkinys
LMD III 248 V. Subačiaus tautosakos rinkinys
LMD III 249 Jono Žydelio tautosakos rinkinys
LMD III 250 Jono Trumpulio eilėraščių rinkinys
LMD III 251 Kosto Miškinio dainų rinkinio nuorašas
LMD III 252 Vinco Kadziausko užrašytų dainų rinkinys
LMD III 253 Ievos Belevičiūtės ir Prano Aidukaičio užrašytos tautosakos rinkinys
LMD III 254 Jono Stankevičiaus užrašytos tautosakos rinkinys
LMD III 255 J. Vidžiūno užrašytos tautosakos rinkinys
LMD III 256 A. Juknevičiaus tautosakos rinkinys
LMD III 257 Juozo Marčilionio tautosakos rinkinys
LMD III 258 Juozo Jurgelevičiaus tautosakos rinkinys
LMD III 259 J. Velio (Velšo) tautosakos rinkinys
LMD III 260 Emilijos Aliukaitės tautosakos rinkinys
LMD III 261 Marytės Karužaitės tautosakos rinkinys
LMD III 262 Skrockio tautosakos rinkinys
LMD III 263 Įvairių rinkėjų tautosakos rinkinys
LMD III 264 Mokytojo Jono Bariso tautosakos rinkinys
LMD III 265 Aukusti Robert Niemi dainų katalogas
LMD III 266 Palmiros Bielinienės (Belinienės) užrašytų dainų rinkinys
LMD I 1021 a Prano Veiverio tautosakos rinkinys, perrašytas Kazio Aglinsko ir Jono Basanavičiaus
LMD I 1047 a Smilgių mokyklos mokinių tautosakos rinkinio nuorašas
LMD III 10 a Daniaus Mačėno tautosakos rinkinys
LMD III 10 b Daniaus Mačėno tautosakos rinkinys
LMD III 38 a Broniaus Sabo tautosakos rinkinys
LMD III 38 b Broniaus Sabo tautosakos rinkinys
LMD III 38 c Broniaus Sabo tautosakos rinkinys
LMD III 38 d Broniaus Sabo pasakų rinkinys
LMD III 38 e Broniaus Sabo tautosakos rinkinys
LMD III 91 a Prano Semoko tautosakos rinkinys
LMD III 91 b Prano Semoko tautosakos rinkinys
LMD III 98 a Vlado Žilėno tautosakos rinkinys
LMD III 98 b Vlado Žilėno tautosakos rinkinys
LMD III 98 c Vlado Žilėno tautosakos ir žodžių rinkinys
LMD III 98 d Vlado Žilėno tautosakos rinkinys
LTRFt D 5103 Gervėtiškis berniukas (tautosakos rinkimo ekspedicija Lazūnų mstl., Bebrėnų, Dervagių, Pasalių, Uosiagirių kaimuose, Gervėčių mstl., Baltarusija)
LMD I 15 a, b Jono Zoko dainų rinkinys
LMD I 20 a, b Petro Veblauskio tautosakos rinkinys
LMD III 23 a, b Stasio Gasparavičiaus tautosakos rinkinys
LMD III 99 a, b Albino Griškos tautosakos rinkinys
LMD III 103, 104 Antano Stanevičiaus dainų su melodijomis rinkinys